1
1

JUDGES

JUDGES

คุณถิร รัตนนลิน

 • อดีตประธานจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards)
 • อดีตกรรมการตัดสินงานประกวด สิ่งพิมพ์ Asian Print Awards
 • อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย
 • อดีตรองประธานกลุ่มการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการตัดสินงานประกวด Thai Print Awards 4th, 5th, 10th, 11th, 12th

คุณภาสกร วงษ์ชนะชัย

 • ปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรมการจัดการพิมพ์ยุคใหม่ รุ่น ที่ 1 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับทุนอบรมด้าน Standardization in printing and prepress โดยผู้เชี่ยวชาญ จากเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ – อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ์ ไทย ปี 2533-2555
 • อดีตประธานจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Thai Print Awards 7th)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการ พิมพ์ไทย ปี 2550 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ ปี 2550 – ปัจจุบัน
 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – ปัจจุบันผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์ สุภา จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 5th, 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th
 • กรรมการตัดสิน Asia Print Awards 9th

คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวรสาร การพิมพ์ จำกัด
 • กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย
 • ผู้อำนวยการสถาบันการพิมพ์ไทย
 • ประธานจัดงาน การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8th, 9th, 10th, 11th, 12th
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th

คุณมยุรี ภาคลำเจียก

 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) Food Technology มหาวิทยาลัยฮิบรู ประเทศอิสราเอล
 • Certificate ด้าน Packaging จาก ประเทศเบลเยียม อิตาลี ญี่ปุ่น และ UNDP
 • อดีต ผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรมของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย, Packaging Development Manager ของ บริษัทลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, R&D Controller ของบริษัท โกลเด้นฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ Packaging Director of Greater Asia Division ของ บริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ จำกัด
 • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาสมาคมการ บรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมการพิมพ์ ไทย สถาบันพลาสติก และบริษัท เอกชนบางราย เป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งเป็นวิทยากรในการสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards ร่วม 11 ครั้ง
 • กรรมการตัดสินงานประกวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

 • ปริญญาโท Printing Technology Rochester Institute of Technology Rochester New York,USA
 • ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาค วิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท Applied Consultant and Training จำกัด
 • กรรมการตัดสิน PM Award สาขาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 2nd, 3rd, 5th, 10th, 11th, 12th

ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์

 • ปริญญาโท (คอ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 2542 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Certificate lll in Printing & Graphic Arts RMIT, The Print Academy, The Thai Printing  Association 2553 Certificate (Packaging Technology) IIP Indian Institute Packaging 2548   
 • ประกาศนียบัตร เวชสาธิต (ภาพทางการแพทย์) 2533 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เป็นผู้จัดทำโครงการและวิทยาการ ฝึกอบรมด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ และผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกรมพินิจคุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม โครงการไอที ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ 2555 ะ ปัจจุบัน
 • คณะอนุกรรมการเตรียมความ พร้อมให้ผู้เข้าประกวด ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบกราฟิก เพื่อเข้าร่วมประกวด ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2551
 • ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชา มี เดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 11th, 12th

คุณพชร จงกมานนท์

 • ปริญญาตรี BBA Major in Banking and Finance บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Science in Marketing หรือ MIM (ปริญญาโท ทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เข้าอบรมโครงการ Thai Print Academy ในปี 2010
 • ปี 2005-2009 ทำงานทางด้านการเงินที่ Deutsche Bank, Bangkok Bank
 • ปัจจุบัน ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา, บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยแม็ก จำกัด
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2012 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ Young Printer ตั้งแต่ ปี 2005 – 2012
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชา การพิมพ์ (2002) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีพี พริ้นติ้ง (2002) จำกัด
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2553 – ปัจจุบัน
 • ผู้ฝึกสอนด้านพรีเพรส สถาบันการพิมพ์ไทย
 • คณะกรรมการกลุ่มการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนกลุ่ม อาชีพการพิมพ์ ปี 2558
 • กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th, 12th

คุณวีระยุทธ อมรเธียร

 • ปริญญาตรี การจัดการด้านการพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ นิวยอร์ก (R.I.T) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงศิลป์ การพิมพ์ จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th, 12th

คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ

 •  ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Basic Course of Printing , Thai Print Academy รุ่นที่ 1, KSME CARE รุ่นที่ 10, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะ การพิมพ์
 • หลักสูตร Printing Industry Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการออกแบบและผลิต สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด
 • ประธานกลุ่ม Young Printing Group ปี 2553-2555
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2555-2560
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th, 12th

คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และผู้ก่อตั้ง iNPRINT
 • ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟโต้ แอนด์ พริ้นท์
 • กรรมการ ฝ่ายการพิมพ์ดิจิทัล สมาคมการพิมพ์ไทย
 • อุปนายกและประชาสัมพันธ์ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
 • ประธาน ชมรมการจัดพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ไทย
 • มนตรี และที่ปรึกษา สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
 • คณะกรรมการ สาขาการพิมพ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กร มหาชน), สำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการ พัฒนามาตรฐาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, NECTEC
 • ประธาน และผู้เชี่ยวชาญ Graphic Design Technology, WorldSkills, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • อาจารย์พิเศษ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 12th

ผศ.นิมิต เหม่งเวหา

 • Bachelor of Architecture (Industrial Design)
 • King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • Master of Engineering Management
 • The George Washington University, Washington DC, U.S.A
 • Full-Time Instructor School of Architecture and Design (SoA+D) King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th, 12th

คุณชัยวัฒน์ พฤฒิพงศ์พิบูลย์

 • Bachelor degree of Automotive Engineering Faculty
 • “3D Printing Advance Application” Mini Course at Hong Kong Polytechnic University
 • Applicad Co.,Ltd. Senior 3DP Application Engineer
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th, 12th

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Best Awards

BEST IN SHEETFED OFFSET, BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS,
BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS,
BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES, BEST IN DIGITAL PRINTING

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)