ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Specialty Categories

(งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

พฤศจิกายน 29, 2017

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

พฤศจิกายน 29, 2017

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

29. งานพิมพ์ 3 มิติ

พฤศจิกายน 29, 2017

30. งานออกแบบ

พฤศจิกายน 29, 2017

31. งานความคิดสร้างสรรค์

พฤศจิกายน 29, 2017

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)