ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Offset Printing Only

(ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์ (Posters)

พฤศจิกายน 29, 2017

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก

พฤศจิกายน 29, 2017

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก

พฤศจิกายน 29, 2017

4. การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

พฤศจิกายน 29, 2017

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

พฤศจิกายน 29, 2017

6. ปฏิทิน

พฤศจิกายน 29, 2017

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์

พฤศจิกายน 29, 2017

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

พฤศจิกายน 29, 2017

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

พฤศจิกายน 29, 2017

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

พฤศจิกายน 29, 2017

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

พฤศจิกายน 29, 2017

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า

พฤศจิกายน 29, 2017

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)