1. โปสเตอร์ (Posters)

พฤศจิกายน 29, 2017

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก

พฤศจิกายน 29, 2017

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก

พฤศจิกายน 29, 2017

4. การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

พฤศจิกายน 29, 2017

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

พฤศจิกายน 29, 2017

6. ปฏิทิน

พฤศจิกายน 29, 2017

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์

พฤศจิกายน 29, 2017

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

พฤศจิกายน 29, 2017

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

พฤศจิกายน 29, 2017

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

พฤศจิกายน 29, 2017