21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

พฤศจิกายน 29, 2017

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

พฤศจิกายน 29, 2017

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

พฤศจิกายน 29, 2017