ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 – 11
(1st – 11th Thai Print Awards 2006 – 2016)

1st Thai Print Awards Book 2006

1st Thai Print Awards Book 2006

Awards Book

2nd Thai Print Awards Book 2007

2nd Thai Print Awards Book 2007

Awards Book

3rd Thai Print Awards Book 2008

3rd Thai Print Awards Book 2008

Awards Book

4th Thai Print Awards Book 2009

4th Thai Print Awards Book 2009

Awards Book

5th Thai Print Awards Book 2010

5th Thai Print Awards Book 2010

Awards Book

6th Thai Print Awards Book 2011

6th Thai Print Awards Book 2011

Awards Book

7th Thai Print Awards Book 2012

7th Thai Print Awards Book 2012

Awards Book

8th Thai Print Awards Book 2013

8th Thai Print Awards Book 2013

Awards Book

9th Thai Print Awards Book 2014

9th Thai Print Awards Book 2014

Awards Book

10th Thai Print Awards Book 2015

10th Thai Print Awards Book 2015

Awards Book

11th Thai Print Awards Book 2016

11th Thai Print Awards Book 2016

Awards Book

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Best Awards

BEST IN SHEETFED OFFSET, BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS,
BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS,
BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES, BEST IN DIGITAL PRINTING

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)