1
1

รางวัล

(Prizes)

รางวัล Gold Award

สําหรับผลงานชนะเลิศ
ในแต่ละประเภท

รางวัล Silver Award

สําหรับผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1
ในแต่ละประเภท

รางวัล Bronze Award

สําหรับผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1
ในแต่ละประเภท

รางวัล Best of the Best Awards

สาขาต่างๆ ได้แก่
  • BEST IN SHEETFED OFFSET
  • BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS
  • BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS
  • BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES
  • BEST IN DIGITAL PRINTING

ประเภทการประกวด

(Categories)

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560*

สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)