1
1

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

(Participants)

1

ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์
(Printing Companies)

2

บริษัทโฆษณา
(Advertising Agencies)

3

นักออกแบบ
สิ่งพิมพ์

4

ผู้ผลิตงานก่อนการพิมพ์ (Prepress)
และหลังการพิมพ์ (Postpress)

5

ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์
หรือผู้จ้างพิมพ์

6

ผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์
เช่น ผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์การพิมพ์

ประเภทการประกวด

(Categories)

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560*

สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)