1
1

หลักเกณฑ์การตัดสิน

(Judging Criteria)

1

สมาคมการพิมพ์ไทย
จะเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินและ
คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนประเภทประกวดของแต่ละชิ้นงาน
ตามความเหมาะสม

3

ชิ้นงานแต่ละชิ้น
จะได้รับการพิจารณาและประเมิน
ตามคุณภาพการพิมพ์ ขั้นตอนในการผลิต
ลักษณะการ ใช้งานและการออกแบบ

4

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะให้รางวัล
มากกว่า 1 รางวัลในการประกวดบางประเภท
และไม่ให้รางวัลในการประกวดบางประเภท
ที่ไม่มีชิ้นงานใดเหมาะสม

ประเภทการประกวด

(Categories)

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560*

สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)