1
1

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

(Conditions of Entry)

1

ผู้ส่งประกวดสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการพิมพ์ โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้นๆ เช่น เจ้าของงาน ผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ ผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ

2

ชิ้นงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตทั้งกระบวนการในประเทศไทยและเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น

3

ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบลงทะเบียนให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อหรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับ และไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)

4

ผู้ส่งประกวดสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สําหรับชิ้นงานที่มีการส่งซ้ำจะถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น

5

ใบลงทะเบียน 1 ใบต่อ 1 ชิ้นงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งชิ้นงานใดเข้าประกวดมากกว่า 1 ประเภท ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบลงทะเบียนตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น

6

ผลงานสิ่งพิมพ์ที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยระบบใดหรือใช้วัสดุในการพิมพ์ใดเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยออกแบบเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับแนะนําโรงพิมพ์ หนังสือแนะนำร้านเพลท ปฏิทิน สมุดโน้ต แค็ตตาล๊อกกระดาษและ/หรือตัวอย่างงาน จะต้องส่งผลงานเข้าประกวดในประเภท “สิ่งพิมพ์โฆษณาบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)” เท่านั้น และชิ้นงานที่ส่งประกวดในประเภทนี้แล้ว ไม่สามารถส่งประกวดในประเภทอื่นได้อีก

7

ผลงานที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล สามารถเข้าร่วมประกวดได้เฉพาะประเภท
1. งานที่พิมพ์ด้วยเครื่องดิจิตอลระบบ Electrographic/Laser หรือ Inkjet
2. นวัตกรรมทางการพิมพ์
3. Self Promotion

8

ค่าลงทะเบียนส่งเข้าร่วมการประกวดต่อ 1 ชิ้นงานต่อ 1 ประเภท สําหรับสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย 100 บาท และสําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย 200 บาท

9

ชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นงานที่ผลิตระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ถึง 28 กรกฎาคม 2560 และไม่ใช่ชิ้นงาน Reprint

10

ผู้สมัครสามารถส่งชิ้นงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2560 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งด้วยตนเอง ที่ สมาคมการพิมพ์ไทย*

11

ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล สมาคมการพิมพ์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)

12

ในแต่ละประเภทการประกวด ให้ส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงาน

ประเภทการประกวด

(Categories)

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560*

สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)