Specialty Categories
(งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

Specialty Categories

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

Specialty Categories

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

Specialty Categories

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

Specialty Categories

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

Specialty Categories

29. งานพิมพ์ 3 มิติ

Specialty Categories

30. งานออกแบบ

Specialty Categories

31. งานความคิดสร้างสรรค์

Specialty Categories

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560*

สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)