Offset Printing Only
(ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

Offset Printing Only

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

Offset Printing Only

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

Offset Printing Only

4. การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

Offset Printing Only

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

Offset Printing Only

6. ปฏิทิน

Offset Printing Only

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบ ภาพศิลป์

Offset Printing Only

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

Offset Printing Only

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

Offset Printing Only

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

Offset Printing Only

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

Offset Printing Only

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gem หรือน้อยกว่า

Offset Printing Only

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560*

สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)