สารจาก

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยสมาคมการพิมพ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี  จนเป็นที่ยอมรับจากสมาชิก ผู้ประกอบการ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสมาคมฯทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถยกระดับมาตรฐานของธุรกิจการพิมพ์ของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

การจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ที่ผ่านมาในปีที่แล้ว ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการวิสาหกิจสิ่งพิมพ์ของไทย มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก สมาคมการพิมพ์ไทย ได้รวมรวมผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ เข้าส่งไปแข่งขันต่อในงาน Asian Print Awards หรือการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเซีย ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่า สิ่งพิมพ์ของไทยจะได้รับรางวัลอย่างมากมายเช่นเดียวกับการประกวดทุกครั้งที่ผ่านมา

การจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดว่า Inspire the Future หรือ แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย และในปีนี้ ย่างเข้า

สู่ปีที่ 11 หรือเป็นปีแรกแห่งทศวรรษใหม่ สมาคมการพิมพ์ไทยได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ในการส่งชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือก ไปร่วมการประกวด PM Awards หรือ Prime Minister Awards ซึ่งเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย และเป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ

“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ในการที่จะแผ่ขยายความเชื่อมั่นให้ได้ครอบคลุมกว้างไกลยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ดิฉันในนามของสมาคมการพิมพ์ไทย ใคร่ขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการตัดสิน คณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้อง และองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง

ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันของแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุขความเจริญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเราให้เจริญรุ่งเรือง  มีมาตรฐานในระดับสากล เติบโต มีความเข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป