ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

Specialty Categories
(งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

กันยายน 12, 2016

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

กันยายน 12, 2016

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

กันยายน 12, 2016

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

กันยายน 12, 2016

27. การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

กันยายน 12, 2016

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

กันยายน 12, 2016

29. งานพิมพ์ 3 มิติ

กันยายน 12, 2016

30. งานออกแบบ

กันยายน 12, 2016

31. งานความคิดสร้างสรรค์

กันยายน 12, 2016

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)