ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

Offset Printing Only
(ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์

กันยายน 12, 2016

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก

กันยายน 12, 2016

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก

กันยายน 12, 2016

4. ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

กันยายน 12, 2016

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

กันยายน 12, 2016

6. ปฏิทิน

กันยายน 12, 2016

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์

กันยายน 12, 2016

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

กันยายน 12, 2016

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

กันยายน 12, 2016

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

กันยายน 12, 2016

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

กันยายน 12, 2016

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า

กันยายน 12, 2016

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)