JUDGES

ถิร รัตนนลิน

ถิร รัตนนลิน

 • อดีตประธานจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ(Thai Print Awards)
 • อดีตกรรมการตัดสินงาน Asian Print Awards
 • อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย
 • อดีตรองประธานกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10 th, 11 th
วีระยุทธ อมรเธียร

วีระยุทธ อมรเธียร

 • ปริญญาตรี การจัดการด้านการพิมพ์สถาบันเทคโนโลยี โรเชสเตอร์ นิวยอร์ค (R.I.T) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงศิลป์การพิมพ์
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th

มยุรี ภาคลำเจียก

 • ปริญญาตรี(เกียรตินิยม)เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท(เกียรตินิยม)Food Techonology มหาวิทยาลัยฮิบรู ประเทศอิสราเอล
 • Certificate ด้าน Packaging จากประเทศเบลเยี่ยม อิตาลี ญี่ปุ่น และ UNDP
 • อดีต ผู้อำนวยการส่งเสริมและฝึกอบรมของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย Packaging Development Manager ของ บจก.ลีเวอร์บราเธอร์(ประเทศไทย) R&D Controller ของ บจก.โกลเด้นฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Packaging Director of Greater Asia Division ของ บจก.คอลเกตปาล์มโอลีฟ
 • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย, สมาคมการพิมพ์ไทย,สถาบันพลาสติก, อาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งเป็นวิทยากรในการสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards รวม 10 ครั้ง
 • กรรมการตัดสินงานประกวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

สุวิทย์ เพียรรุ่งโรจน์

 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Basic Course of Printing, Thai Print Academy รุ่นที่1, KSME CARE รุ่นที่10,โครงการพัฒนาผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะการพิมพ์
 • หลักสูตร Printing Industry Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด
 • ประธานกลุ่ม Young Printing Group ปี 2553-2555
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2555-2559
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th

พชร จงกมานนท์

 • ปริญญาตรี BBA Major in Banking and Finance บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Science in Marketing หรือ MIN (ปริญญาโททางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เข้าอบรมโครงการ Thai Print Academy ในปี 2010
 • ปี 2005-2009 ทำงานทางด้านการเงินที่ Deutsche Bank , Bangkok Bank
 • ปัจจุบัน ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ หจก. อุดมศึกษา, บจก.สำนักพิมพ์ ไทยแม๊ก
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2012-ปัจจุบัน
 • กรรมการ Young Printer ปี 2005-2012
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 8th, 9th, 10th, 11th

ภาสกร วงษ์ชนะชัย

 • ปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรมการจัดการพิมพ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับทุนอบรมด้าน Standardization in printing and prepress โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์
 • อดีตกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทยปี 2533-2555
 • อดีตประธานการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ(Thai Print Awards 7th )
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการพิมพ์ไทย ปี 2550-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย ปี2550-ปัจจุบัน
 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบันผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์สุภา จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th

ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

 • ปริญญาโท Printing
 • Technology
 • Rochester Institute of
 • Technology Rochester
 • New York,USA
 • ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th

พงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต (นศ.ม.) เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้จัดการ บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อุปนายกบริหาร สมาคมการพิมพ์ไทย
 • เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
 • คณะกรรมการโครงการฉลากเขียว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • คณะกรรมการมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister Award) สาขาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • คณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการที่ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th

ประเสริฐ หล่อยืนยง

 • กรรมการผู้จัดการ บจก.ราชาการพิมพ์(2002)
 • กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสบีพี พริ้นติ้ง(2002)
 • กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี2553-ปัจจุบัน
 • ผู้ฝึกสอนด้านพรีเพรสสถาบันการพิมพ์ไทย
 • คณะกรรมการกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพการพิมพ์ปี 2558
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 10th, 11th

ผศ.บุญเลี้ยง  แก้วนาพันธ์

 • ปริญญาโท (คอ.ม.  ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Certificate lll in Printing & Graphic Arts RMIT,The Print Academy .The Thai Printing Association 2553 Certificate (Packaging Technology) IIP Indian Institute Packaging    2548 ประกาศนียบัตร เวชสาธิต (ภาพทางการแพทย์ ) 2533กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
 • เป็นผู้จัดทำโครงการและวิทยากรฝึกอบรมด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ และผลิตสื่อเพื่อการพัฒนา เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก กรมพินิจคุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม โครงการไอทีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ  2555- ปัจจุบัน
 • คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าประกวด ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบกราฟิก เพื่อเข้าร่วมประกวด ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2551
 • ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชา มีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 6th, 11th

จิณณรัตน์ จิรานิธิศนนท์

 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
 • สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี และนักศึกษาดีเด่นสาขา Graphic Design ของสถาบัน Raffle Design
 • Institute
 • อดีต Art Director
 • บริษัท (ญี่ปุ่น) Do Did Done
 • อดีต Graphic Designer
 • บริษัท (ญี่ปุ่น) Tao Thong Villa
 • ผู้จัดการบริษัท J.N. Books & Design
 • ผู้จัดการบริษัท จินดาสาส์น
 • การพิมพ์ จำกัด
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th

ฐานิพรรณ เอื้อจงประสิทธิ์

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน รองประธานกลุ่ม Young Printer Group ของสมาคมการพิมพ์ไทย
 • ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด
 • อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th

ชัยวัฒน์ พฤฒิพงศ์พิบูลย์

 • Bachelor degree of
 • Sripatum University
 • Automotive Engineering major of Engineering
 • Faculty
 • “3D Printing Advance Application” Mini Course at Hong Kong University
 • Applicad Co.,Ltd. Senior Application Engineer
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th

นิมิต เหม่งเวหา

 • Bachelor of Architecture(Industrial Design)
 • King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
 • Master of Engineering Management
 • The George Washington University, Washington DC,U.S.A
 • Full-Time Instructor School of Architecture and Design (SoA+D) King Mongkut’s University of Technology Thonburi
 • กรรมการตัดสิน Thai Print Awards 11th

ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

BEST IN SHEETFED OFFSET

กันยายน 13, 2016

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

กันยายน 13, 2016

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

กันยายน 13, 2016

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

กันยายน 13, 2016

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)