ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

Offset Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์

กันยายน 12, 2016

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก

กันยายน 12, 2016

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก

กันยายน 12, 2016

4. ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

กันยายน 12, 2016

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

กันยายน 12, 2016

6. ปฏิทิน

กันยายน 12, 2016

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์

กันยายน 12, 2016

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

กันยายน 12, 2016

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

กันยายน 12, 2016

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

กันยายน 12, 2016

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

กันยายน 12, 2016

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า

กันยายน 12, 2016

Digital Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

13. หนังสือ

กันยายน 12, 2016

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

กันยายน 12, 2016

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

กันยายน 12, 2016

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

กันยายน 12, 2016

17. โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

กันยายน 12, 2016

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

กันยายน 12, 2016

19. บรรจุภัณฑ์

กันยายน 12, 2016

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา

กันยายน 12, 2016

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Lable and Tags)

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

กันยายน 12, 2016

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

กันยายน 12, 2016

Specialty Categories (งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

กันยายน 12, 2016

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

กันยายน 12, 2016

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

กันยายน 12, 2016

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

กันยายน 12, 2016

27. การพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

กันยายน 12, 2016

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

กันยายน 12, 2016

29. งานพิมพ์ 3 มิติ

กันยายน 12, 2016

30. งานออกแบบ

กันยายน 12, 2016

31. งานความคิดสร้างสรรค์

กันยายน 12, 2016

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)