สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ (11th Thai print Awards)”
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0”  จึงให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกๆด้าน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อการส่งออกของประเทศ ผมขอชื่นชมสมาคมการพิมพ์ไทยที่ได้รวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์ อย่างเข้มแข็งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งพิมพ์ไทยอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สิ่งพิมพ์ไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้ แล้วหวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ทุกท่านจะได้มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ร่วมกัน

เนื่องในโอกาสการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11  ภายใต้แนวคิด  “inspire the future  แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย” ผมขออวยพรให้คณะผู้บริหาร พนักงานสมาคมการพิมพ์ไทย และผู้ สิ่งพิมพ์ทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาภาพอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

BEST IN SHEETFED OFFSET

กันยายน 13, 2016

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

กันยายน 13, 2016

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

กันยายน 13, 2016

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

กันยายน 13, 2016

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)