สารจาก
นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยสมาคมการพิมพ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี  จนเป็นที่ยอมรับจากสมาชิก ผู้ประกอบการ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสมาคมฯทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถยกระดับมาตรฐานของธุรกิจการพิมพ์ของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

การจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ที่ผ่านมาในปีที่แล้ว ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการวิสาหกิจสิ่งพิมพ์ของไทย มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก สมาคมการพิมพ์ไทย ได้รวมรวมผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ เข้าส่งไปแข่งขันต่อในงาน Asian Print Awards หรือการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเซีย ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่า สิ่งพิมพ์ของไทยจะได้รับรางวัลอย่างมากมายเช่นเดียวกับการประกวดทุกครั้งที่ผ่านมา

การจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดว่า Inspire the Future หรือ แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย และในปีนี้ ย่างเข้า

สู่ปีที่ 11 หรือเป็นปีแรกแห่งทศวรรษใหม่ สมาคมการพิมพ์ไทยได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ในการส่งชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือก ไปร่วมการประกวด PM Awards หรือ Prime Minister Awards ซึ่งเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย และเป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ในการที่จะแผ่ขยายความเชื่อมั่นให้ได้ครอบคลุมกว้างไกลยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ดิฉันในนามของสมาคมการพิมพ์ไทย ใคร่ขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการตัดสิน คณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้อง และองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง

ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันของแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุขความเจริญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเราให้เจริญรุ่งเรือง  มีมาตรฐานในระดับสากล เติบโต มีความเข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป

(นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์)
นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

BEST IN SHEETFED OFFSET

กันยายน 13, 2016

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

กันยายน 13, 2016

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

กันยายน 13, 2016

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

กันยายน 13, 2016

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)