ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure
ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Lable and Tags)

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

กันยายน 12, 2016

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

กันยายน 12, 2016

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)