คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์
ประธานจัดงาน

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ในครั้งนี้ มีเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่ประทับใจ เช่น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้มีมากกว่า๖๐๐ชิ้น ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจ คุณภาพของงานพิมพ์หลายๆ ชิ้นมีความละเอียดในการออกแบบ การพิมพ์ และงานหลังพิมพ์ ส่งผลให้กรรมการมีความหนักใจในการตัดสิน ใบบางหัวข้อจึงมีผู้ที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง มากกว่าหนึ่ง

ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน ที่ได้สละเวลามาตัดสินผลงานในครั้งนี้ กรรมการชุดนี้เป็นกรรมการที่ตัดสินผลงานในปีที่แล้ว ทำให้การตัดสินดำเนินไปได้อย่างดียิ่ง และรวดเร็ว แม้ว่าผลงานจะมากขึ้น แต่ใช้เวลาในการตัดสินน้อยลง นับเป็นการเพิ่มผลผลิตตามหลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล  ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ทำให้งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณชาวโรงพิมพ์ทุกโรงที่ส่งผลงานเข้าประกวด แม้ว่าจะไม่ได้รับหรือได้รับรางวัลทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานเสมอ และสุดท้ายต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักและสนับสนุนรองทุกท่านที่ได้สนับสนุนงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณครับ

(วิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์)
ประธานจัดงาน

ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

BEST IN SHEETFED OFFSET

กันยายน 13, 2016

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

กันยายน 13, 2016

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

กันยายน 13, 2016

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

กันยายน 13, 2016

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)