Offset Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี
(Book Printing – Less than 4 colors)

ยกเว้นปกที่อนุโลมให้พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่าได้

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล