ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
(Participants)

ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์
(Printing Companies)
บริษัทโฆษณา
(Advertising Agencies)
นักออกแบบสิ่งพิมพ์
ผู้ผลิตงานก่อนการพิมพ์ (Prepress)
และหลังการพิมพ์ (Postpress)
ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์หรือผู้จ้างพิมพ์
ผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์
เช่น ผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์การพิมพ์

ประเภทการประกวด
(Categories)

Offset Printing Only

CATEGORIES

Digital Printing Only

CATEGORIES

Flexography Gravure (Label and Tags)

CATEGORIES

Specialty Categories

CATEGORIES

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)