เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
(Conditions of Entry)

ผู้ส่งประกวดสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการพิมพ์ โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้นๆ เช่น เจ้าของงาน ผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ ผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ
ชิ้นงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตทั้งกระบวนการในประเทศไทยและเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น
ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบลงทะเบียนให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อหรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับ และไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)
ผู้ส่งประกวดสามารถส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สําหรับชิ้นงานที่มีการส่งซ้ำจะถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น
ใบลงทะเบียน 1 ใบต่อ 1 ชิ้นงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งชิ้นงานใดเข้าประกวดมากกว่า 1 ประเภท ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบลงทะเบียนตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น
ผลงานสิ่งพิมพ์ที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยระบบใดหรือใช้วัสดุในการพิมพ์ใดเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยออกแบบเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับแนะนําโรงพิมพ์ หนังสือแนะนำร้านเพลท ปฏิทิน สมุดโน้ต แค็ตตาล๊อกกระดาษและ/หรือตัวอย่างงาน จะต้องส่งผลงานเข้าประกวดในประเภท “สิ่งพิมพ์โฆษณาบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion)” เท่านั้น และชิ้นงานที่ส่งประกวดในประเภทนี้แล้ว ไม่สามารถส่งประกวดในประเภทอื่นได้อีก

ผลงานที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล สามารถเข้าร่วมประกวดได้เฉพาะประเภท

  1. งานที่พิมพ์ด้วยเครื่องดิจิตอลระบบ Electrographic/Laser หรือ Inkjet
  2. นวัตกรรมทางการพิมพ์
  3. Self Promotion
ค่าลงทะเบียนส่งเข้าร่วมการประกวดต่อ 1 ชิ้นงานต่อ 1 ประเภท สําหรับสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย 100 บาท และสําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย 200 บาท
ชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นงานที่ผลิตระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ถึง 25 กรกฎาคม 2559

ผู้สมัครสามารถส่งชิ้นงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึง 25 กรกฎาคม 2559 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งด้วยตนเองที่ สมาคมการพิมพ์ไทย*

ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล สมาคมการพิมพ์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)

ประเภทการประกวด
(Categories)

Offset Printing Only

CATEGORIES

Digital Printing Only

CATEGORIES

Flexography Gravure (Label and Tags)

CATEGORIES

Specialty Categories

CATEGORIES

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)