Offset Printing Only
(ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

Offset Printing Only

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

Offset Printing Only

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

Offset Printing Only

4. ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญ ในโอกาสต่างๆ

Offset Printing Only

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

Offset Printing Only

6. ปฏิทิน

Offset Printing Only

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบ ภาพศิลป์

Offset Printing Only

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

Offset Printing Only

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

Offset Printing Only

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

Offset Printing Only

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

Offset Printing Only

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 GSM หรือน้อยกว่า

Offset Printing Only

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)