งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure
ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ FLEXOGRAPHY

Flexography Gravure

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ GRAVURE

Flexography Gravure

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)