ตรวจสอบความถูกต้อง

 • ขอให้คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดของท่าน และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจสอบว่ารายละเอียดข้อมูลทุกอย่าง รวมถึงผลงานนั้นถูกต้องตามเงื่อนไขและประเภทการประกวดทุกประการ พึงระลึกว่าในกรณีที่ผลงานของท่านได้รับรางวัลใด ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านจัดส่งมาจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสืองานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติด้วย
 • แนบใบสมัครส่วนที่ 1 เข้ากับด้านหน้าของผลงาน
 • แนบใบสมัครส่วนที่ 2 เข้ากับด้านหลังของผลงาน หากผลงานมีขนาดเล็กกว่าขนาด A4 หรือมีโอกาสสูงที่จะได้รับความเสียหาย ระหว่างการจัดส่งหรือการหยิบจับ ให้ท่านนําผลงานติดเข้ากับกระดาษที่ทนทานอีกชั้น แล้วจึงนําใบสมัครส่วนที่ 2 นี้ ติดลงบนด้านหลังของกระดาษอีกทีหนึ่ง
 • หากมีการส่งผลงานมากกว่าหนึ่งห่อ ขอให้ระบุลําดับที่ของหีบห่อให้ชัดเจนด้วย เช่น ห่อที่ 1/2, ห่อที่ 2/2 เป็นต้น
 • ถ้าท่านต้องการผลงานที่ส่งเข้าประกวดคืน ขอให้ท่านระบุให้ชัดเจนในใบสมัคร
 • คณะกรรมการฯ จะต้องได้รับผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้มากที่สุดตามต้องการ และยังสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทที่แตกต่างกันได้
 • ผู้สมัครสามารถใช้ใบสมัครที่ถ่ายสําเนาได้ หากมีใบสมัครต้นฉบับไม่เพียงพอ
 • ตรวจสอบว่า ท่านได้กรอกรายละเอียดของข้อมูลในใบสมัครทุกช่องที่ทางคณะกรรมการฯ ระบุไว้หรือไม่

ประเภทการประกวด
(Categories)

Offset Printing Only

CATEGORIES

Digital Printing Only

CATEGORIES

Flexography Gravure (Label and Tags)

CATEGORIES

Specialty Categories

CATEGORIES

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)