สมาคมการพิมพ์ไทย
THE THAI PRINTING ASSOCIATION

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11

INSPIRE THE FUTURE

ปีแรกของทศวรรษใหม่ แรงบันดาลใจของอนาคตอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สมาคมการพิมพ์ไทย ได้ริเริ่มจัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 นั้น ได้สร้างความตื่นตัวให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์ และทางภาครัฐต่างก็ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ ในทุกๆ ปี ทั้งนี้เพราะผลที่ได้จาก “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพสิ่งพิมพ์ อีกทั้งความสำเร็จจากงานประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือ Asian Print Awards หลายๆ ปีติดต่อกัน นับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของโรงพิมพ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์ไทย จึงได้จัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11” ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 นี้ ภายใต้แนวคิดว่า Inspire the Future แรงบันดาลใจสู่อนาคตใหม่ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร Social Media ทำให้ระบบการดำเนินธุรกิจและภาคการผลิต ต่างได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการและ Life Style ของกลุ่มเป้าหมาย อุตสาหกรรมการพิมพ์เองก็เช่นกันที่วันนี้ ผู้ผลิตเครื่อง ผู้พิมพ์ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ปรับตัวเข้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ที่มิได้มุ่งเน้นในเรื่องการพิมพ์ที่สวยงามและมีคุณภาพเท่านั้น แต่จำเป็นต้องปรับตัวมุ่งเน้นไปในเรื่องการออกแบบ การใส่ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการใช้เทคนิคพิเศษ ทั้งด้าน Hardware และ Software เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของลูกค้า การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 นี้ จึงได้เพิ่มประเภทการประกวดขึ้นมาอีก 3 ประเภทรางวัลด้วยกันคือ ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing), ประเภทการออกแบบ (Graphic/Functional Appeal) และประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativeness)

สุดท้ายนี้สมาคมการพิมพ์ไทยและคณะกรรมการการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ทั่วประเทศให้ร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดกันมากๆ เพื่อที่เราชาวอุตสาหกรรมการพิมพ์จะได้ร่วมกันก้าวข้ามสู่อนาคตความเป็นผู้นำทางด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเต็มภาคภูมิ

ประเภทการประกวด
(Categories)

Offset Printing Only

CATEGORIES

Digital Printing Only

CATEGORIES

Flexography Gravure (Label and Tags)

CATEGORIES

Specialty Categories

CATEGORIES

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)