About Thai Print Awards

ประเภทการประกวด (Categories)

Offset Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

1. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

Posters and Point of Purchase Materials

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

Up to 16 pages excluding cover

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

More than 16 pages excluding cover

4. ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญ ในโอกาสต่างๆ

4. ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญ ในโอกาสต่างๆ

Postcards

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

Sheetfed Magazines and Journals

6. ปฏิทิน

6. ปฏิทิน

Calendars

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบ ภาพศิลป์

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบ ภาพศิลป์

Limited Edition Books

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

Less than 4 colors

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

4 or more colors

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

Packaging Sheetfed Offset

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน

Coated Stock 70 gsm and up

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน

Coated Stock 65 gsm and less

Digital Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

13.หนังสือ

13.หนังสือ

Book Printing

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

Leaflets

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

Catalogues

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

Calendars

17. โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

17. โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

Postcards

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

Posters

19. บรรจุภัณฑ์

19. บรรจุภัณฑ์

Packaging

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร,งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้าย โฆษณา

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร,งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้าย โฆษณา

Signage and Outdoor

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Lable and Tags)

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ

Flexography

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

Gravure

Specialty Categories (งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

Labels and Tags

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

Multi-Piece Production

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

Embellishment

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

Innovation

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

Digital Color Proofing

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ใน อุตสาหกรรมการพิมพ์

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ใน อุตสาหกรรมการพิมพ์

Self Promotion

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1-8 (1st-8th Thai Print Awards)

Awards Winner 1st

2006

Awards Winner 2nd

2007

Awards Winner 3rd

2008

Awards Winner 4th

2009

Awards Winner 5th

2010

Awards Winner 6th

2011

Awards Winner 7th

2012

Awards Winner 8th

2013