TOWARDS THE NEW FRONTIER

Congratulations All Winners of
Thai Print Awards 2017

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 88 รางวัล

ขนาดไฟล์: 39 MB

ชมออนไลน์

ประเภทการประกวด

(Categories)

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมการพิมพ์ไทย