ประธานคณะกรรมการตัดสินอิสระ
   Alf Carrigan
   (อัฟ แคริแกน)
 

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 

   Robert James
   (โรเบิร์ต เจมส์)

 • ประธานคณะกรรมการตัดสิน งานประกวดสิ่งพิมพ์ระบบ Flexography แห่งชาติ
  ประเทศออสเตรเลีย

 • คณะกรรมการตัดสินงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย

 • คณะกรรมการตัดสินงานประกวดรางวัล LATMA ประเทศออสเตรเลีย

 • กรรมการตัดสินงานประกวด Asian Print Awards

   
 

   กิตติ ยิ้มละมัย

 • อุปนายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์

 • ประกาศนียบัตรวิชาการพิมพ์ Diploma High Prof. in Printing จากสถาบัน Tokyo College of Photography ประเทศญี่ปุ่น

 • อดีตหัวหน้ากองการผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริษัท วัชรพล จำกัด

 • อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

   มยุรี ภาคลำเจียก

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการบรรจุภัณฑ์และบริการเทคนิค บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ประสานงานด้านการบรรจุภัณฑ์ของบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ในภูมิภาคเอเชีย

 • ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเวลากว่า 25 ปี - วิทยากรในการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 • อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของประเทศไทย

 • กรรมการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่จัดภายในประเทศและต่างประเทศหลายครั้ง รวมทั้ง Grand Prix 2005 Asia Pacific ในเดือนกันยายน 2548

 

   ภาสกร วงษ์ชนะชัย

 • ผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์สุภา จำกัด

 • ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมการพิมพ์ไทย และรองประธานกลุ่มการพิมพ์ในสภาอุตสาหกรรม

 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์

 • ปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอบรมเพิ่มเติมด้านการพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ได้รับทุนอบรมด้าน Standardization in printing and prepress โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์

 • ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และดำรงตำแหน่งกรรมการกลุ่มการพิมพ์ในสภาอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

 

   ชัยรัตน์ อัศวางกูร

 • จบการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิทอิน ดีไซน์ จำกัด

 • ผู้บริหาร บริษัท กลางเวียงการพิมพ์ จำกัด

 • บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์วิทอินบุ๊ค

 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิคและการพิมพ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้งกระดาษและพลาสติก

 • ผู้บรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • วิทยากรรับเชิญงานสัมมนาของนิตยสาร BrandAge, I-Design และเป็นผู้ร่วมอภิปรายในรายการทีวีบรรจุภัณฑ์เพื่อชีวิต

 • กรรมการตัดสินงานประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ในระดับประเทศและระดับสากล

 • กรรมการตัดสินงานประกวด Asian Print Awards

 

   วิทยา อุปริพุทธิพงศ์

 • ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเหรัญญิก สมาคมการพิมพ์ไทย

 • จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ

 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาโท Master Degree in Business Administration (Major in Finance and Banking) at Golden Gate University, San Francisco, U.S.A.

 • เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการประเมินราคาบริษัทและการควบรวมกิจการ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

 • ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ตลาด กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย บริษัทซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • อดีตรองเลขาธิการคนที่ 1 สมาคมการพิมพ์ไทย

 • อดีตประธานกลุ่มทายาททางการพิมพ์ (Young Printer Group) คนแรกของสมาคมการพิมพ์ไทย

 

   ผศ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

 • จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • M.S. Printing Technology, Rochester Institute of Technology, U.S.A.

 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ประสานงานการผลิต และควบคุมคุณภาพ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

 • ปัจจุบัน รับราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสอนด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และการพิมพ์ภาชนะบรรจุ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 • วิทยากรและกรรมการด้านการพิมพ์

 

  อนันต์ เขมพาณิชย์กุล

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม

 • รับผิดชอบการขนย้ายและประกอบติดตั้ง เครื่องพิมพ์ UNIMAN 2/2

 • บริหารและจัดการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสยาม

 • รับผิดชอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ วิชาการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
  ทางการพิมพ์ วิชาวัสดุทางการพิมพ์ และวิชาเครื่องพิมพ์ระบบป้อนแผ่น

 • จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ช่างพิมพ์ออฟเซต จากศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

 

 
 

Copyright © 2008 - The Thai Printing Association - All rights reserved